Vážený občania, drahí milovníci prírody

PZ2

Vážení občania, drahí milovníci prírody!

Prihovárame sa k vám v mene výboru poľovného združenia Kamenná a chceme vám poskytnúť pravdivé informácie a zároveň vás upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré sa šíri prostredníctvom novo-zaregistrovanej spoločnosti. Z tohoto dôvodu sme si dali za povinnosť vás o tomto informovať, pretože sa nás ľudia pýtajú, čo to vlastne podpisujú.

PZ  Kamenná Liptovské Sliače bolo založené 7. februára 2004. a do dnešného dňa sa snaží plniť si svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o poľovníctve. Taktiež si udržiava dobrý vzťah k obci v oblasti kultúry prostredníctvom brigád, varenia gulášov pre rôzne výnimočné udalosti, cirkevných podujatí, ako sú sv. omše, dni Matky, športové dni, ľudové veselice a podobne. Organizuje brigády za čistú Sliačanskú dolinu, čistenie chodníkov, výsadbu stromkov, kosenie, prikrmovanie a v neposlednom rade regulovaným odstrelom zveri,  ktorý je 10% z našej celkovej činnosti.

PZ Kamenná upozornila dňa 13.01.2016. cestou miestneho rozhlasu vlastníkov pôdy, aby nepodpisovali splnomocnenie na prenájom pozemkov pre PZ Kamenná.  PZ Kamenná žiadnu takúto aktivitu neorganizovalo a od podobných  podpisových akcií sa dištancuje. V priebehu minulého aj tohto roka  novo-založená spoločnosť sa snaží o získanie pozemkov, spôsobom ktorý môže sliačanov pripraviť o vlastnícke práva pozemkov a možnosť starať sa o poľovný revír a prenechať ho cudzím ľuďom. Táto skupina, ktorá operuje v katastri poľovného revíru  Kamenná, sa snaží nekalým spôsobom zmocniť poľovného revíru v katastri obcí Liptovská Štiavnica, Liptovské Sliače, Partizánska Ľupča, Ivachnová, Lisková, podpísaním splnomocnenia. ( Príloha Splnomocnenie).

K splnomocneniu päť otáznikov na vysvetlenie:

1.? Splnomocňujete  na právne zastupovanie nielen na výkon práva poľovníctva, čo môže byť zneužité.

2.? Splnomocňujete na zhromaždení vlastníkov nachádzajúcich sa vo vašom vlastníctve, najmä ho splnomocňujete na to, aby za vás hlasoval na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov vo všetkých otázkach.

3.? Vyhlasujete, že týmto splnomocnením ku dňu podpisu tejto listiny (splnomocnenia), písomne odvolávate všetky doteraz plné moci,  ktorými ste poveril iné osoby, alebo ktorými ste udelil plnú moc vás zastupovať na všetky úkony, vo veci zastupovania, rozhodovania a hlasovania na zhromaždení vlastníkov.

4.? Súhlasíte s tým, aby si splnomocnenec ustanovil za seba zástupcu. To znamená, že ten koho splnomocníte nemusí byť konečný človek alebo organizácia, čo tiež môže byť zneužité napr. aj prevodom vlastníckych práv.

5.? Každá zmluva, splnomocnenie alebo iná listina uzatvorená medzi dvomi stranami musí obsahovať dva rovnopisy. Predpokladáme, že splnomocnenia, ktoré ste podpisovali vám nedali.

 

Vážení občania, na ozrejmenie vám dávame do pozornosti.

Nezistení vlastníci, ktorí nemajú majetok na liste vlastníctva, platíme štátu, ktorý ich zastupuje a títo sú vyplatení od roku 2003. Vlastníkom lesa vypláca urbár vo forme dividend. PZ Kamenná vypláca urbáru podľa nájomnej zmluvy. Nájmy boli stanovené do roku 2013 vo výške 0,84 eur/ha ročne, a v roku 2013 sa zákon zmenil a boli navýšené na 1,24eur/ha za rok a bolo to schválené aj na valnej hromade vlastníkov pozemkov v reštaurácii Prameň. Jednalo sa o stretnutie vlastníkov nad 20ha podľa zákona. Drobní vlastníci sú vyplácaní, ak o to požiadajú, čo stanovuje zákon. Všetky informácie na stránkach sociálnych sietí, alebo novín ZDRUŽENIA PRIATEĽOV PRÍRODY, čo sa týka výkonu práva poľovníctva sú nanajvýš zavádzajúce, pričom PZ Kamenná mala za uvedené obdobie niekoľko kontrol zo strany štátnej správy, pričom ani v jednej nebola PZ Kamenná upozornená, respektíve sankcionovaná za výkon práva poľovníctva. Čo sa týka pána M.K., najskôr si musí plniť základné povinnosti, ktoré vyplývajú z domáceho poriadku PZ Kamenná, ktorý je záväzný pre všetkých členov. Čo sa týka pána Jozefa Iváka, nikdy si nepodal žiadosť o členstvo v PZ Kamenná, takže mu nemohlo byť nikdy odopreté.

Vážení občania, vlastníci pozemkov!

Každý sme omylný a každý, kto spraví chybu snaží sa ju napraviť, i my sme pripravení sadnúť si a riešiť problémy, ktoré sú, alebo ktoré prídu. Blíži sa valná hromada vlastníkov lesných pozemkov, PZ Kamenná tam bude mať zastúpenie a v prípade otázok vás budeme bližšie informovať .

 

S pozdravom,

Výbor PZ Kamenná   Liptovské Sliače                                                                                         LOVU ZDAR.

 

Pridaj komentár